İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür Ve Medeniyeti

1
277
minyatür sanatı
minyatür sanatı

İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyet

A) DEVLET YÖNETİMİ

Semboller: Kılıç, Yay, Örgin, Otağ, Hutbe, Tıraz (Elbise), Hilat (Hediye), Çetr (Şemsiye), Sikke (Para) ve Beraat (Atama)’dır.

Unvanlar: Han, Hakan, İlig, Erkin, Bey, Padişah, Sultan, Sultan-ı Azam, Melik ve Şah’dır.

Kut anlayışı değişmemiştir. Tarihteki Türk devletlerinin hepsinde vardır sadece Türkiye Cumhuriyetinde yoktur.
 Saray Görevlileri: 
 1. Candar: Hükümdarı Korur
 2. Alemdar: Bayrak, Sancak
 3. Silahtar: Hükümdarın silahıyla ilgilenir
 4. Taştdar: Hükümdarın temizlik işleriyle ilgilenir
 5. Şaraptar: Hükümdarın içecekleriyle ilgilenir
 6. Hansalar: Hükümdarın sofrası ile ilgilenir
 7. Çaşnigir: Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenir
 8. Camedar: Hükümdarın giysisiyle ilgilenir
 9. Emir-i Şikar: Hükümdarın av partilerini düzenler
 HACİP: Hükümet ile halk arasında ara bulucudur. Görevleri: 
 1. Hükümdar ve vezirden sonra gelen en yetkili kişidir.
 2. Hükümdar ile devlet, hükümdar ile halk arasındaki ilişkileri düzenler.
 3. Uygun gördüklerini Divan-ı Mezalime çıkarır.
 4. En bilginine “Has Hacip, Uluğ Hacip veya Hacibül Hüccab” denir.
 Devlet Görevlileri: 
 • Amid: Sivil Yönetici
 • Amil: Selçuklularda vergi toplayan kişi
 • Yuğruş: Karahanlılarda vezir
 • Muhtesip: Belediye işlerinden sorumludur. Çarşı ve pazarı denetler.
 • Melik: Hükümdarın oğludur.
 • Atabey: Eğitimden sorumludur.
 • Şirne: Askeri vali.
 Divan-ı Saltanat 
 • Divan-ı İstifa: Ekonomi ile ilgili görevleri yerine getirir. Başındaki kişiye Müstevfi denir.
 • Divan-ı Arz: Askeri işlerle ilgilenir. Başındakine Emir-i Arz denir.
 • Divan-ı İşraf: Denetim görevlerini yerine getirir. Başındakine Müşrif-i Memalik denir.
 • Divan-ı Tuğrai: Yazışma işleriyle ilgilenir. Başındakine Tuğrai denir.
 • Niyabet-i Saltanat: Sultanın olmadığı zamanlarda devleti yönetir. Naib unvanını alır.
 • Divan-ı Mezalim: Haksızlığa uğrayan, Siyasi suçlar, Vakıfları denetlemek ve Muhtesibin yerine getiremediği kararları verir. Sultan başkanlık eder.

B) HUKUK

 İlk Türk-İslam hukukunun oluşmasında: 
 1. Oğuzların getirdiği esaslar
 2. Oğuzların kabile gelenekleri
 3. Uygur, Akhun ve Sasani gelenekleri etkili olmuştur.
Şeri ve Örfi olarak ikiye ayrılır: Şeri: Evlenme, Miras, Ticaret, Boşanma gibi hukuki konuları kapsar. Örfi: Sosyal ve Güvenlik konularını kapsar. Askeri Davalar: Kadıeşker (Kadıasker) askeri davaları görür.

C) ORDU

a) Gulam Ordusu 2’ye ayrılır:

 1. Guleman-ı Saray:
  Sarayı korur.
  Maaşları direkt verilir.
  Beştagani adında maaş alır.
  Her ırktan asker bulunur
 2. Hassa Ordusu
  Sadece Türklerden oluşur
  Ordunun vurucu gücüdür
  Eyaletlerde bulunur
  Maaş yerine ikta verilir.
NOT: İslam öncesine göre orduya getirilen en büyük yenilik Gulam’dır.

b) Melik ve Atabey Ordusu

c) Türkmenler

d) Bağlı beylik ve devlet ordusu

D) SOSYAL HAYAT

 • İmarethane: Aşevi
 • Tabhane: Misafirhane
 • Debbahhane: Dericilik
 • Kapan: Tek bir cins malın satıldığı yer
 • Bedesten: Kapalı Çarşı
 • Sebil: Çeşme
 • Tutmaç: 11. yüzyılda Türklerin milli yemeğidir. Ramazanın ilk günü yapılır.
 • Kümbet: Anıt mezar. Siyasiler ve eşleri için yapılır.
 • Türbe: Dini kişilerin mezarıdır.
 • Külliye: Toplu yapılardır. Caminin etrafına yapılır.
 • Arasta: Çarşı
 • Bangah: Saray
 • Tekke: Din öğretilen görünüm
 • Zaviye: Tekkenin küçüğü
Darülafiye, Darüşsıhha, Maristan ve Bimaristan (Bimarhane): Hastane demektir.

E) TOPRAK YÖNETİMİ

 1. Mülk topraklar: Müslümanlar Öşür, Gayrimüslimler Haraç
 2. Miri Topraklar:
  Has: Geliri sultana bırakılır.
  Vakıf: Geliri sosyal ve dini kurumlar için ayrılır.
  İkta: Geliri devlet memuru ve komutanlar için ayrılır.

F) EĞİTİM

Karahanlılar ilk Türk-İslam medresesi olan Semerkant medresesini yapmışlardır.
Danişmentliler Anadolu’da kurulan ilk medrese olan Yağıbasan medresesini yapmışlardır.
Büyük Selçuklular İlk medreseyi Nişabur’da açtılar. En büyük mederese Bağdat medresesidir.
 • Danişment: Öğrenci
 • Müderris: Öğretmen
 • İcazetname: Diploma
 • Molla: Fıkıh veya islami ilimlerde yetişen en üst öğretmen
 1. Cabr, Riyaziye, Hesap: Matematik demektir.
 2. Hendese: Geometri
 3. Müsellesat: Trigonometri
 4. Simya: Kimya
 5. Tabiyet: Çevre
 6. Nücum ve Hıyet: Astronomi
 • Megazi: Savaş
 • Siyer: Hayat
 • Hadis: Peygamber Sözleri
 • Fıkıh: İslam Hukuku
 • Sünnet: Peygamber Davranışları
 • Kelam: İslam Felsefesi
NOT 1: Tefsir ile uğraşana Müfessir denir. Hadis ile uğraşana Muhaddis denir.
NOT 2: Büyük Selçuklu Devletinde medrese açılmasının nedenleri:
-Bilim insanı yetiştirmek,
-Devlet memuru yetiştirmek,
-Zararlı fkir akımlarına karşı fikir üretebilmek.
 1. Eser: Terim
 2. Ciltleyen: Mücellid
 3. Yazar: Müellif
 4. Çoğaltan: Müstervih
 5. Nakkah: Mühür sanatı ile uğraşan

G) MİMARİ VE SANAT

a) Mimari

Karahanlılar:

 • Arap Ata Türbesi
 • Ayşe Bibi Türbesi

Gazneliler:

 • Zafer Kuleleri
 • Leşker-i Bazaar Cami

Büyük Selçuklu Devleti:

 • İran’da bulunur.
 • Diyarbakır Ulu Camisine ekleme yapmışlar.
NOT: 4 ve 6 minareli cami Osmanlılarda bulunur. Selçuklular 2 minareli cami yapmışlardır.

b) Sanat

Hat Sanatı:

 • Arapçayı güzel yazma sanatıdır.
 • Bu sanatla uğraşana hattat denir.
 • Amasyalı Yakut ilk büyük Türk hattattır.

Minyatür Sanatı:

 • Perspektife dikkat edilmez.
 • Kişiler statülerine göre büyük veya küçük çizilir.
 • Tasvir sanatıdır.
 • Musavver veya Nakkaş denir.

Tezhip Sanatı:

 • Kitap süslemede kullanılır.
 • Altınlamak, yaldızlamak anlamına gelir.

Diğer Sanatlar:

 • Ebru Sanatı
 • Telkari: Gümüş işleme
 • Malakari: Duvar süsleme
 • Vitray: Cam süsleme
 • Maden İşlemeciliği
 • Ahşap İşlemeciliği
 • Ciniclik

Önemli Kişiler ve Özellikleri

Farabi

 • Al Phoribius ve Muellim-i Sani olarak bilinir.
 • Kitabül Musiki: Dünyanın yazılmış ilk müzik kitabıdır.
 • İhsaül Ulüm: İlimleri sınıflandırdığı kitap
 • El Medinetül Fazıla: Şehir yönetimi
 • Birleşmiş milletlerin temel fikrini atan kişidir.
 • Türk-İslam dünyasında pozitif bilimleri başlattı.
 • Astronomi, Felsefe, Tıp gibi alanlarda uğraşmıştır.

Gazali

 • Felsefecidir. Genellikle dini bilgilerle uğraşmıştır. Hasan Sabbaha karşı.
 • Nizamiye Medreselerinin Bağdat rektörüdür.
 • Haşhaşilere karşı fikir üretmiştir.
 • Asarül Bakiye adındaki eserinde Türk dünyası hakkında bilgi vermiştir.

Biruni(Beyruni)

 • Lakabı El Üstad’dır.
 • Yer çekimini Newton’dan önce söylemiştir.
 • Jeodazi(Yer Bilimi) ilimini buldu.
 • Dünyanın çapını hesapladı.
 • Gazneliler döneminde yaşadı.

İbn-i Sina

 • Avicenna olarak tanınır.
 • Mikrobu bulmuştur.
 • El Kanun-u Fit Tıp: Avrupa’da ders kitabı olarak okutuldu.
 • Kitabüş Şifa adında eser vardır.

Zekeriya Er Razi

 • Avrupa’da İbn-i Sina’dan sonra tanınan ikinci tıp bilginidir.
 • Çiçek ve Kızamık hastalıklarının farkını buldu.
 • El Havi ansiklopedisi 17. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutuldu.

Fezari

 • Dünya tarihinde astronomi ile uğraşan ilk İslam bilginidir.
 • Usturlab adı verilen bir aletle Güneş ve Ay tutulmalarını hesap etmiştir.

Cabir Bin Hayyan

 • Geber adı verilir.
 • Modern kimyanın kurucusudur.
 • Alaşımlardan yapay altın elde etmeye çalışmıştır.
 • İlk defa hassas terazi kullanmıştır.
 • Asitlerle uğraşmıştır.
 • Kitabül Kimya adlı eseri vardır.
 • Atomun parçalanabileceğini ilk öne süren bilim insanıdır.

Harezmi

 • Algorisma adı verilir.
 • Cebrin kurucusudur.
 • Hisabül Cebr Vel Mukabele kitabı vardır.
 • Sayıların yanına 0 yazmayı bulmuştur.

İbn-i Rüşt

 • Avereos adında bilinir.
 • Her zaman aklı ön planda tutmuştur.
 • Aristoyu Avrupa’ya anlattı.
 • Felsefecidir.

Abdullah İbn-i Firnan

 • Dünya tarihinde ilk uçuş denemesini yapmıştır. Fakat ölmüştür.

H) YAZI, DİL VE EDEBİYAT

Yusuf Has Hacip

 • Kutadgu Bilig eserinı yazdı.
 • Tamgaç Buğra Han’a sundu.
 • Mutluluk veren bilgi anlamına gelir.
 • İlk Türk-İslam edebi eseridir.
 • Siyasetname özelliği taşır.

Kaşgarlı Mahmut

 • Divanı Lügatid Türk adlı eserini yazdı.
 • El muktebi Billah’a sunmuştur.
 • Arapça yazılmıştır.
 • Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştı.
 • Toplum bilimci, etnograf, filolog ve haritacıdır.
 • Türk dünyasına ait bir harita bulunur.
 • 7500 Türkçe kelime vardır.

Edip Ahmet Yükneki

 • Atabetü’l Hakayık eserini yazdı.
 • Hakikatlerin eşiği anlamına gelir.

Ahmet Yesevi

 • Divanı Hikmet kitabını yazdı.
 • Azerbaycan ve Türkistan bölgesinin Müslümanlaşmasını sağladı.
 • İlk Türk mutasavvıfıdır.
 • Timur mezarını bulup yaptırmıştır.
 • Satuk Buğra Han’a sundu.

Utbi

 • Tarih-i Yemin adlı kitabı yazdı.
 • Gaznelilerin tarihini anlatmıştır.

Firdevsi

 • Şehname adlı eseri yazdı.
 • İran-Turan mücadelelerini anlatır.
 • Alp Er Tunga Afrasiyap olarak bilinir
 • Gazneli Mahmut’a sundu.

Ali Şir Nevai

 • Muhakemetül Lugateyn adlı eseri yazdı.
 • Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu söyler.
 • Çağatay Türkçesinin en büyük şairidir.

Vezir Nizamülmülk

 • Siyasetname adlı eseri yazdı.
 • Devlet nasıl yönetilmeli sorusuna cevap aradı.

Ömer Hayyam

 • Rubai adlı eseri vardır.
 • Matematik ve Astronomi ile uğraştı.

Sebüktekin

 • Pendname adlı eseri vardır.
 • Çocuklarına ve komutanlarına öğüt vermek amaçlı yazmıştır.

Bir önceki konumuz:

>> Anadolu’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

Bir sonraki konumuz:

>> Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz